PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM: Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim

Di antara persoalan penting yang dihadapi oleh pendidikan islam selama ini adalah adanya kenyataan menunjukkan kiblat pendidikan islam yang belum jelas. Pendidikan islam masih belum menemukan format dan bentuknya yang khas sesuai dengan ajaran islam. Hal ini selain karena banyaknya konsep pendidikan yang ditawarkan para ahli yang belum jelas keislamannya. Juga karena belum banyak pakar pendidikan islam yang merancang masalah pendidikan islam secara seksama. Hal ini bisa terjadi karena belum banyak diperkenalkan pemikiran kependidikan yang dikemukakan para filosof muslim, Al Ghazali, Ibn Khaldun, Hasan al-Banna, Ibnu Taimiyah, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Murtadha Muthahari, Seyyed Hossein Nasr, Fazlur Rahman dan lain sebagainya.