TAFSIR AL-MISHBAH : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 3 – M. Quraish Shihab

Tafsir Al-Mishbah merupakan tafsir Al-Quran lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia : Prof. Dr. M. Quraish Shihab.  Baca segera dalam buku ini!
Ke-Indonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah.
Volume 3 QS. Al-Ma’idah